23 aprilie 2019

Protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri în domeniul foto


Semnalez apariția unui act normativ recent important (și) în activitatea fotografilor. Este vorba de Ordonanța de urgență nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 19 aprilie 2019). 


Ce este secretul comercial?

Potrivit legislației actuale, secret comercial reprezintă informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

  1. sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză; 
  2. au valoare comercială prin faptul că sunt secrete; 
  3. au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete; 


Dobândirea unui secret comercial

Potrivit actului normativ, dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial este considerată ilegală ori de câte ori este efectuată prin:

  • accesul neautorizat, însușirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului secretului comercial și care conțin secretul comercial sau din care poate fi dedus acesta;
  • orice alt comportament care, în circumstanțele date, contravine practicilor comerciale loiale.


Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial

Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este săvârșită, fără consimțământul deținătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:
  • a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
  • încalcă un acord de confidențialitate sau orice altă obligație de a nu divulga secretul comercial;
  • încalcă o obligație contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.


Daune interese

La cererea părții prejudiciate, instanța poate dispune obligarea autorului încălcării, care știa sau ar fi trebuit să știe că se implică în dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial, la plata de daune-interese proporționale cu prejudiciul real suferit ca urmare a dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial.

În cazul în care instanța constată că angajații au dobândit, utilizat sau divulgat ilegal un secret comercial al angajatorului, fără intenție, aceasta poate dispune reducerea cuantumului daunelor-interese.


Stabilirea daunelor-interese

La stabilirea daunelor-interese, instanța va ține cont de consecințele economice negative asupra părții vătămate, inclusiv pierderile de profit ale acesteia, beneficiile necuvenite realizate de autorul încălcării și, dacă este cazul, orice alt element în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat deținătorului secretului comercial prin dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretului comercial.

Ca alternativă, atunci când circumstanțele cauzei permit, instanța poate obliga autorul încălcării la plata de daune- interese în cuantumul unei sume forfetare stabilite pe baza unor elemente cum ar fi, cel puțin, valoarea redevențelor sau a drepturilor care ar fi fost datorate dacă autorul încălcării ar fi solicitat autorizarea de a utiliza secretul comercial în cauză.


Cum se pot proteja fotografii împotriva divulgării secretului comercial

Probabil că noțiunea de NDA (Non-Disclosure Agreement / Acord de Confidențialitate) este deja cunoscută fotografilor care lucrează cu firme mari și care impun un asemenea document în relația cu orice furnizor/prestator, inclusiv cu un prestator de servicii foto sau video. În mod similar și în contextul acestei noi reglementări, care vorbește în mod expres acordul de confidențialitate, este recomandabil ca fotografii să ia în calcul folosirea unui NDA sau inserarea unei clauze de confidențialitate în contractele acestuia atunci când colaboratorii, clienții etc. au acces la informații ale fotografului cu caracter de secret comercial.

Actul integral poate fi consultat gratuit pe site-ul Monitorului Oficial (Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 19 aprilie 2019).

0 comentarii: