05 noiembrie 2018

Contractul de cesiune exclusivă a drepturilor de autor (fotografie)

Drepturi de autor in fotografie: Contractul de cesiune exclusivă (foto)

Caracterul exclusiv al cesiunii drepturilor patrimoniale de autor trebuie să fie expres prevăzut în contract. Contractul de cesiune a drepturilor de autor trebuie să prevadă drepturile transmise, modalitățile de utilizare, durata și întinderea cesiunii, precum și remunerația. Mai jos, particularitățile cesiunii exclusive a drepturilor de autor în domeniul foto și un caz din practica instanțelor române.

Drepturile patrimoniale ale autorului unui opere fotografice (ie. fotograful) sau ale titularului dreptului de autor (eg. angajatorul sau cel care a comandat opera fotografică) se pot transmite prin cesiune exclusivă ori neexclusivă.

În cazul cesiunii exclusive, însuși cel care a înstrăinat opera fotografică: i) nu mai poate utiliza opera în modalitățile, pe termenul și pentru teritoriul convenite; și ii) nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fi expres prevăzut în contractul de cesiune.

În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor: i) poate utiliza el însuși opera și ii) poate transmite dreptul neexclusiv și altor persoane.

Dispoziţiile generale de mai sus din Legea 8/1996 privind dreptul de autor, se coroborează, în privinţa operelor fotografice cu cele ale art. 87 alin. (2) din lege, în sensul că ”drepturile patrimoniale asupra operei fotografice ce a fost creată fie în executarea unui contract individual de muncă sau la comandă, se prezumă că aparţin pentru o perioadă de 3 ani celui care angajează sau persoanei care a făcut comanda, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel”.

De asemenea, în cazul operelor fotografice, se consideră că se produc efectele unei cesiuni exclusive (adică cel care care a înstrăinat nu mai poate utiliza opera și nici nu mai poare transmite dreptul respectiv altei persoane) atunci când se înstrăinează negativul (art. 87 alin. (2) din lege). Cu toate acestea, în era digitală, această prevedere este considerată desuetă și foarte neclară.

Caracterul exclusiv vs. caracterul neexclusiv al cesiunii în domeniul foto, în practica instanțelor române

Într-o cauză judecată între 2004-2009, un Fotograf a chemat în judecată Clientul, solicitând instanţei: 
  • să se constate că deţine drepturile de autor asupra operei fotografice reproduse de către Client în publicaţia trimestrială pe care o editează (publicată în nr. primăvară-vară 2004 şi vară-toamnă 2004);
  • Clientul să fie obligat la plata sumei de 100.000.000. lei vechi, reprezentând prejudiciul generat de reproducerea operei fotografice în ediţia vară-toamnă 2004, fără acordul fotografului; 
  • obligarea Clientului la publicarea sentinţei civile în Monitorul Oficial pe cheltuiala acesteia.
În cererea de chemare în judecată, Fotograful a arătat că în primăvara anului 2004 a fost contactat de reprezentanţii Clientului, aceştia solicitându-i realizarea unei opere fotografice care să reprezinte imaginea Clubului C. şi care să poată fi reprodusă ca atare în scopuri publicitare.

În urma negocierilor şi în baza contractului semnat de părţi, Fotograful a realizat opera fotografică, însă nu a fost de acord să înstrăineze dreptul asupra operei fotografice către Client. Reprezentanţii Clientului au ţinut în mod expres să menționeze în contract imposibilitatea Fotografului de a mai permite reproducerea operei în alte scopuri. În acest context, a fost notificat de către Client, atrăgându-i-se atenţia că a încălcat înţelegerea stipulată în contract, adică a permis reproducerea operei fotografice de către o altă persoană. Fotograful, la rândul său, a constatat că Clientul a reprodus în numărul următor al publicaţiei, fără acordul său, imaginea pe care o crease în baza contractului sus menţionat, comunicându-le faptul că nu a avut acordul său.

În urma acestor neînțelegeri, Clientul a întrerupt legăturile cu Fotograful, i-au solicitat să returneze preţul plătit şi l-au avertizat că-l va chema în judecată pentru a-l despăgubi în raport de nerespectarea contractului.

Judecarea în fond

Tribunalul Bucureşti a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a Fotografului (reclamantul în cauză)  şi, în consecinţă, a respins acţiunea.

Tribunalul a apreciat că prin contractul de cesiune a drepturilor de autor, Fotograful a cedat Clientului drepturile sale patrimoniale asupra operei fotografice pe care a creat-o şi în consecinţă, nu mai deţine drepturi patrimoniale care să justifice formularea unei astfel de acţiuni.

Se menţionează că în conformitate cu aceste clauze contractuale, „părţile contractante stabilesc în mod expres în cadrul acestui contract imposibilitatea reproducerii operelor fotografice în alte scopuri, pentru a nu prejudicia activitatea clubului C. prin asimilarea standardelor de calitate ale acestuia cu cele ale societăţilor concurente”.

Raportând conţinutul acestei clauze la prevederile din Legea nr. 8/1996 ce privesc cesiunea exclusivă, Tribunalul a apreciat că Fotograful nu mai poate utiliza opera şi nu mai poate transmite dreptul său unei alte persoane, rezultând astfel că Fotograful nu mai are în patrimoniul său acest drept, această imposibilitate fiind menţionată în mod expres în contract.

Judecarea în apel

Fotograful a declarat apel la Curtea de Apel București împotriva hotărârii Tribunalului, aducând următoarele critici soluției de fond: 
  • din contract rezulta în mod clar că cesiunea era una neexclusivă;
  • contractul prevedea în mod expres că ”drepturile de autor aparţin în continuare Fotografului, în calitate de titular al drepturilor de autor”, înlăturându-se astfel prezumția de la art. 87 alin. (2) din lege; (a se vedea mai sus)
  • nu a înstrăinat niciun moment drepturi de autor, fiind şi în posesia negativului operei fotografice.
Instanța de apel a constatat că, într-adevăr, la art. 2 lit. b) din contract se prevedea că „părţile sunt de acord ca drepturile asupra operelor fotografice create în baza prezentului contract să aparţină în exclusivitate Fotografului în calitate de titular al drepturilor de autor”, iar în cuprinsul prevederilor art. 3 (din contract) se menţionează că cesiunea este de tip neexclusiv. 

Cum în cuprinsul contractului s-a prevăzut în mod expres faptul că Fotograful este titular al drepturilor de autor, justificând astfel calitatea procesuală activă în cauză prin care se solicită obligarea Clientului la plata contravalorii prejudiciului generat de reproducerea operei fotografice, fără acordul Fotografului, titular al dreptului de autor menţionat în contract.

Având în vedere aceste considerente, Curtea de Apel a admis apelul Fotografului și, având în vedere că prima instanţă a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului, a desfiinţat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la instanța de fond.

Procesul a continuat până în anul 2009 când însă a intervenit perimarea (stingerea procesului civil ca urmare a lipsei de stăruinţă a părţilor în judecată).

--
sursa speță: portal.just.ro

0 comentarii: