28 martie 2017

Încălcarea drepturile de autor de către un site aflat pe teritoriul altui stat membru UE

Încălcarea drepturile de autor de către un site aflat pe teritoriul altui stat membru UE


HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) din 22 ianuarie 2015

„Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Articolul 5 punctul 3 – Competențe speciale în materie delictuală sau cvasidelictuală – Drepturi de autor – Conținut dematerializat – Publicare online – Determinarea locului faptului prejudiciabil – Criterii”

În cauza C‑441/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Handelsgericht Wien (Austria), prin decizia din 3 iulie 2013, primită de Curte la 5 august 2013, în procedura Pez Hejduk împotriva EnergieAgentur.NRW GmbH.

Situația de fapt și întrebarea preliminară adresată Curții de Justiţie UE

Doamna Hejduk este fotograf profesionist de arhitectură, autor, printre altele, al unor opere fotografice prezentând lucrări ale arhitectului austriac Georg W. Reinberg. Acesta din urmă ar fi utilizat, în cadrul unei colocviu organizat de EnergieAgentur la data de 16 septembrie 2004, fotografiile doamnei Hejduk în vederea ilustrării construcțiilor sale, scop pentru care ar fi avut acordul doamnei Hejduk.

Ulterior, fără acordul doamnei Hejduk și fără a face mențiune cu privire la drepturile de autor, EnergieAgentur ar fi pus la dispoziție respectivele fotografii, spre consultare și descărcare, pe site‑ul său internet.

Întrucât a apreciat că EnergieAgentur i‑a încălcat drepturile de autor, doamna Hejduk a sesizat Handelsgericht Wien pentru a obține daune interese în cuantum de 4 050 de euro, precum și autorizarea de a publica hotărârea pe cheltuielile acestei societăți.

Instanța de trimitere arată că, pentru a justifica alegerea acestei instanțe, doamna Hejduk invocă articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001. EnergieAgentur a invocat excepția necompetenței internaționale și teritoriale a Handelsgericht Wien susținând că site‑ul său internet nu este destinat Austriei și că simpla facultate de a‑l consulta din acest stat membru nu este suficientă pentru ca instanța menționată să devină competentă.

În aceste condiții, Handelsgericht Wien a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul [nr. 44/2001] trebuie interpretat în sensul că, într‑o cauză privind încălcarea drepturilor conexe dreptului de autor, pretins a fi fost săvârșită prin punerea la dispoziție a unei fotografii pe un site internet exploatat ca domeniu de prim nivel într‑un alt stat membru decât cel în care are reședința titularul dreptului de autor, competența de soluționare aparține:

–        instanțelor din statul membru în care are reședința presupusul autor al încălcării, precum și

–        instanțelor din acel/acele stat/state membru/membre spre care este direcționat conținutul site‑ului internet?”

Hotărârea Curții de Justiţie UE

Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că,

în cazul unei pretinse încălcări a drepturilor de autor și a drepturilor conexe dreptului de autor, garantate de statul membru al instanței sesizate, aceasta este competentă, în temeiul locului materializării prejudiciului, să soluționeze o acțiune în răspundere pentru încălcarea acestor drepturi ca urmare a publicării unor fotografii protejate pe un site internet accesibil în raza sa de competență. 

Această instanță este competentă să se pronunțe numai cu privire la prejudiciul cauzat pe teritoriul statului membru în care se află instanța.

Motivarea: aici
Locația: Bucharest, Romania

0 comentarii: