29 martie 2015

Dreptul de autor: Lipsa acordului fotografului și omisiunea menționării fotografului

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti la data de 11 noiembrie 2008, ulterior declinată, reclamantul P.M.D.E. a chemat în judecată pe pârâta SC R SA - R.L., solicitând instanţei de judecată să oblige pârâta să achite suma de 150.000 lei daune materiale şi morale, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a realizat imagini foto la diferite evenimente, iar unele dintre acestea au fost publicate în ziare şi reviste sub numele său şi cu plata drepturilor de autor cuvenite.Pârâta a procedat la publicarea, în numărul din 10 iunie 2005 al ziarului „R.L.”, a unei fotografii executate de reclamant în Bucureşti, în timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990. Instantaneul fotografic a fost publicat fără să fie însoţit de numele reclamantului, aşa cum era legal, în plus, pârâta postând şi pe internet aceeaşi imagine, în aceleaşi condiţii, prin omiterea intenţionată a numelui său.

Reclamantul a mai arătat că fotografia realizată de acesta a fost folosită ca material ilustrativ pentru articole referitoare la acele evenimente, care au avut o rezonanţă politică şi istorică deosebită, iar pârâta a încălcat drepturile sale de autor patrimoniale şi nepatrimoniale, protejate de lege, producându-i prejudicii materiale şi morale. Prejudiciul material constă în onorariul pe care ar fi trebuit să-l primească pentru fotografia realizată, apreciat la 5.000 lei.

În ce priveşte daunele morale suferite de reclamant, acestea provin din ne valorificarea posibilităţilor de promovare a poziţiei şi activităţii sale de artist fotograf, posibilităţi deschise de apariţia imaginii într-un cotidian de mare tiraj şi cu acoperire naţională şi de postarea sa pe internet, daunele morale fiind apreciate la 145.000 lei.

Prin sentinţa civilă nr. 920 din 1 iunie 2010, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

A admis în parte cererea formulată de reclamantul P.M.D.E. şi a obligat pârâta la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de prejudiciu material şi 5.000 lei cu titlu de daune morale.

APEL

Prin decizia nr. 109/ A din 31 martie 2011, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamantul P.M.D.E. împotriva Sentinţei nr. 920 din 1 iunie 2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă.

A admis apelul formulat de pârâta SC R SA - R.L. împotriva aceleiaşi sentinţe.

A schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că a respins acţiunea, ca neîntemeiată.

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

RECURS

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul P.M.D.E., solicitând casarea hotărârii atacate şi, pe fond, admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

În motivarea recursului, reclamantul a invocat o greşită aplicare a prevederilor legale incidente în materie - dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Acest act normativ prevede că simplul fapt al aducerii la cunoştinţa publicului a unei opere de creaţie intelectuală atrage atât naşterea dreptului de autor, cu toate componentele sale nepatrimoniale şi patrimoniale, cât şi protecţia acestui drept prin modalităţile prevăzute de lege.

În cauză este de necontestat că în ziarul R.L. a apărut, în mai multe rânduri, o fotografie luată în timpul evenimentelor din 13-15 iunie 3990 din Bucureşti şi care reprezintă o persoană supusă maltratărilor exercitate de mineri. Partea adversă nu a negat niciodată acest fapt. De necontestat este şi că, în dreptul acestei imagini nu este înscris numele niciunei persoane ca autor.

Atât situaţia rezultată din probe, cât şi efectul aplicării prevederilor legale incidente demonstrează justeţea acţiunii şi infirmă concluziile instanţei de apel,

La data de 20 aprilie 2012, intimata SC R SA - R.L. a depus întâmpinare prin care a arătat că şi-a schimbat denumirea în SC B.M. SA, anexând acte doveditoare - instanţa de recurs luând act.

La termenul din 14 septembrie 2012, judecata recursului a fost suspendată în temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, constatându-se că pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a VII-a civilă, se află înregistrat Dosarul nr. 13795/3/2012, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC B.M. SA.

Cauza a fost repusă pe rol la termenul din 17 martie 2015, Înalta Curte constatând că motivul suspendării nu mai subzistă, dosarul având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC B.M. SA fiind soluţionat irevocabil şi dispunându-se radierea societăţii pârâte.

Astfel, prin Sentinţa nr. 5746 din 4 iunie 2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă, în Dosarul nr. 13795/3/2012 s-a dispus aprobarea raportului final al lichidatorului judiciar I.I.S.P.R.L., închiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC B.M. SA şi radierea societăţii debitoare SC B.M. SA.

Intimata-pârâta SC B.M. SA şi-a pierdut astfel capacitatea procesuală de folosinţă şi, implicit, de exerciţiu, pe parcursul soluţionării recursului, ca urmare a dispunerii radierii sale după închiderea procedurii Insolvenţei, situaţie în care nu mai are calitate procesuală pasivă în cauză. Capacitatea procesuală a părţii, condiţie de exerciţiu a acţiunii, trebuie regăsita pe tot parcursul derulării litigiului.

Faţă de cele ce preced şi soluţia pronunţată în cauză - a cărei motivare va fi suplinită în sensul relevat prin prezenta, recursul declarat de reclamant va fi respins, cu aplicarea dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de reclamantul P.M.D.E. împotriva Deciziei nr. 109/ A din data de 31 martie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 martie 2015.

Publicat pe www.scj.ro // SURSA: scj.roLocația: Bucharest, Romania

0 comentarii: